fbpx
Producerad av Tigerton
loading

Boka utbildning och information

  • Utnyttja en APT-timme för information och utbildning inom demensterapi. Vi presenterar MusicDoll® och dess möjligheter inom Demensvården. Nöjdare brukare ger gladare brukare med bättre livskvalitet! Låt oss komma och berätta mer!

Music Doll® –

för bättre livskvalitet vid demens och Alzheimer

Har du vårdansvar för människor med demens och Alzheimer? Eller är du anförvant till någon som har diagnostiserad demens?

Det går att öppna dörren in till minnenas skattkammare som ger dessa personer en stunds lycka,
en stund av kontakt då kommunikation och medvetande väcks till liv.

Att göra detta utan ytterligare tabletter och enbart stimulera den kognitiva förmåga som fortfarande finns kvar,
är fullt möjligt med individuell musik och mjuk beröring.

Musik fungerar, beröring fungerar, det vet vi. Individuell musik, alltså specifik musik som personen en gång tyckte om, har nu kliniskt dokumenterats med Music Doll® och givit lovande resultat.

Alla demensyttringar som registreras via BPSD (Beteendemässiga psykiska symptom vid Demens) förbättrades samt dagliga livskvalitén visade klar förbättring, i en kontrollerad, klinisk studie* genomförd i samarbete med Härryda kommun.

(se även Härryda kommuns hemsida)

*Presenterats vid:
– Svenska Demensdagarna, Göteborg, 19 -20 maj, 2016.
– Äldreriksdag och Patientsäkerhetskonferensen, Stockholm, 21-22 september, 2016

 

STUDIE PRESENTATION

Bakgrund

Kombinationen av enskild och individualiserad musikterapi som ges flera gånger om dagen, är lite undersökt. Denna studie, baserad på brukarens levnadshistoria, fokuserar på personcentrerad vård via individualiserad och frekvent given musik via en mjuk, personlig docka. Brukarens demensyttringar mäts i Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens, BPSD och livskvaliteten skattas i Välbefinnandeprotokoll.

tab-aktiv_kontroll_lo

Studieupplägg

Testgruppen utgjordes av 10 svenska kvinnor från två äldreboenden. Medelåldern var 82.1 år och deras demens definierad som medelsvår till svår. Initialvärden av BPSD/NPI totalt före studiestart utgör både för gruppen och för individen basvärden mot vilka senare slutvärden jämförts efter den aktiva fasen som varade 8 veckor. Initialvärden uppmättes senast fyra veckor innan den aktiva terapifasen påbörjades. En kontrollgrupp utan aktiv musikterapi har följts under en motsvarande tidsperiod.

Metod och genomförande

Varje deltagare fick en egen musikdocka med en musikenhet, som kunde streama musik eller förses med en förinspelad lista med fyra till fem stycken av utvald favoritmusik. Musiken kontrolleras och spelas upp av personalen via Bluetoothteknik. Musikdockan användes när deltagaren visade tecken på något av de symtom som beskrivs i BPSD-registret, eller som rent socialt sällskap.

tab-ing_utv_lotab-valb_matning_lo

Resultat

  • Gruppen sänkte markant sitt BPSD/NPI med 70%
  • Samtliga enskilda BPSD parametrar förbättrades markant
  • 9 av 10 deltagare fick en kvantitativ påtaglig positiv förändring av sitt individuella BPSD/NPI
  • Välbefinnandet och därmed dagliga livskvalitén förbättrades påtagligt
  • Medicinintaget förändrades inte under studietiden
  • Kontrollgruppens BPSD/NPI-värden var i stort oförändrade under en motsvarande tidsperiod
BPSD = Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens. NPI = Neuro Psychiatric Index

 

Härryda kommun – samarbetspartner

Hela studieprojektet har genomförts i samarbete med Härryda kommun, Ingrid Grange, MAR, enhetscheferna för två särskilda boenden, Ekdalagården och Säterigården samt vårdpersonalen på dessa boenden.
Förutsättningarna för genomförandet var att man var tränad och inskolad i hur BPSD kvalitetsuppföljning fungerade samt att personalen var positiv till att testa musikdockan under de föreskrifter som studieprotokollet angav. Music Doll® får efter studien en naturlig plats i det terapiutbud som framöver kommer kunna erbjuda brukarna vid dessa boenden.

Producerad av Tigerton