fbpx
Producerad av Tigerton
loading

Boka utbildning och information

  • Utnyttja en APT-timme för information och utbildning inom demensterapi. Vi presenterar MusicDoll® och dess möjligheter inom Demensvården. Nöjdare brukare ger gladare brukare med bättre livskvalitet! Låt oss komma och berätta mer!
konf_shutterstock_1174144117_lo

Gothia Fortbildning anordnade nyligen en konferens på temat Demenssjukdom & Kognitiv svikt hos äldre.
Många utmärkta föredrag presenterades och några subjektivt utvalda guldkorn kommer här.

Johan Sundelöf, geriatriker och specialist i palliativmedicin, påpekade kunskaper vi nog har och var även tydlig med
sanningen vi inser, men samtidigt värjer oss lite mot. Rubriken ovan är ett sådant exempel och
baserar sig bl.a. på Sundelöfs 4 H:n

brain_heart_hand_cirkel_lo

Hjärna  – kunskap

Hjärta – empati – omsorg

Händer – närhet

Helhet – fyra dimensioner av smärta

 

Så, med kunskap kan vi förstå att till exempel Demens inte är en sjukdom utan att olika sjukdomar leder till
Demens och med Demens är döden oundviklig. Förståelsen av detta, bakgrunden till Demens, gör att omhändertagandet – bemötandet bör vara personcentrerat.

Sundelöf betonade att undvika läkemedel vid kommunikationssvårigheter.
Icke farmakologisk behandling är då förstahandsalternativet. Här kan Music Doll® komma in som ett värdefullt hjälpmedel.

Generellt, framhöll han, att vid måttlig till svår demens: Maximera välbefinnandet!
För vad händer när man ”njuter i stunden”?  Jo, livskvaliteten ökar!

________________________

Sibylle Meyer, specialist inom geriatrik och intern medicin,
talade om ”Behandling av BPSD – aktuell evidens och egen erfarenhet.”

Hennes 1: a prioritet vid behandling av BPSD berör Bemötandeåtgärder.
Även hon betonande alltså undvikande av farmakologi och att det bör finnas balans mellan
bemötande och läkemedel, där bemötandet är nummer ett.

  • Kliv in i patientens värld.
  • Kunskap och Kompetens
  • Allmäntillstånd (smärta, blodtryck, vikt, avföring)
  • Nutrition bl.a.

Som nummer två, efter fastställd diagnos; läkemedel vid smärta, depression, sömnstörning.

Båda föredragshållarna underströk betydelsen av Teamarbete med tydligt uttalade MÅL.

meet_shutterstock_457866949_lo

Music Doll® stämmer in på temat

Det är glädjande att vår rekommendation till användande av Music Doll® väldigt väl stämmer in på temat.
Maximera njutandet, Njut av stunden och Öka livskvaliteten hos de med medelsvår till svår demens, genom att ta vara på
den kognitiva förmåga som finns kvar. Att minnas musiken som man en gång blev glad av.
Den musiken fungerar fortfarande via Music Doll® när övrig kognitiv kapacitet sviktar.

Producerad av Tigerton